Haiku

Free_Cheese_DownloadMi persiana de queso
cae en la mañana
fundida al sol.

Haiku

cacota
Como un plomo
hundida al fondo
mierda humana